Realizacja projektu

Podsumowanie pierwszego roku realizacji projektu

W ramach realizacji projektu w 2023 roku założono i przeprowadzono eksperymenty polowe z soją, grochem siewnym i bobikiem (I rok badań). Preparat czynników Nod stosowano w formie zaprawy nasiennej i dolistnie w formie oprysku roślin. Przed założeniem doświadczeń wykonano analizę gleby z wszystkich pól doświadczalnych. Natomiast w okresie wegetacji prowadzono szczegółowe obserwacje wzrostu i rozwoju roślin oraz wykonano wiele pomiarów z zastosowaniem specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej, w tym m.in. intensywności fotosyntezy, wskaźnika zieloności liścia (SPAD), dynamiki przyrostu masy, liczebności i masy brodawek korzeniowych, różnych parametrów systemu korzeniowego. W wybranych fazach wzrostu i rozwoju roślin określono plon poszczególnych organów roślin, a w okresie dojrzałości pełnej plon nasion i cechy jego struktury. Stwierdzono różnorodny wpływ zastosowanego preparatu na przebieg wzrostu i rozwoju roślin strączkowych. Wielkość uzyskiwanych efektów zależała w największym stopniu od gatunku rośliny strączkowej oraz warunków klimatyczno-glebowych w miejscu uprawy. Duże znaczenie miała także liczebność bakterii symbiotycznych (autochtonów) w glebie. Stosownie preparatu Nod przy małej liczebności tych bakterii było mniej efektywne, a w warunkach ich braku efekt związany z polepszeniem plonowania wynikał głównie z korzystnego wpływu ww. preparatu na rozwój systemu korzeniowego. Warunki pogodowe w 2023 roku nie sprzyjały uprawie roślin strączkowych, ze względu na długie okresy suszy spowodowane małą ilością i nierównomiernym rozłożeniem w czasie opadów. Spowodowało to słabsze wiązanie azotu atmosferycznego, głównie w uprawie soi, która była uprawiana wcześniej na stosunkowo małym obszarze kraju. Konsekwencją tego jest mała liczebność lub zupełny brak w glebie bakterii symbiotycznych specyficznych dla tego gatunku. Ponadto zastosowane w tych warunkach pogodowych, szczepionki bakteryjne (w formie zaprawy nasiennej) okazały się mało skuteczne, czego efektem było słabe wiązanie azotu atmosferycznego. Uzyskane plony nasion były na ogół znacznie mniejsze od przewidywanych na etapie zakładania eksperymentów polowych. Niedobór opadów okazał się bardzo niekorzystny zwłaszcza w uprawie bobiku, gatunku szczególnie wrażliwego na suszę występującą w okresie kwitnienia i zawiązywania strąków. Pomimo tego, że możliwości plonotwórcze tego gatunku są największe spośród uprawianych w Polsce, to w warunkach przeprowadzonych doświadczeń znacznie lepiej plonował groch siewny, a niekiedy także soja. Badania będą kontynuowane w 2024 roku.

Rok 2023

 1. Przygotowanie pól doświadczalnych do założenia doświadczeń polowych i wyznaczenie poszczególnych obiektów doświadczalnych.
 2. Analiza chemiczna i mikrobiologiczna próbek glebowych pobranych przed wysiewem nasion.
 3. Przygotowanie i wysiew nasion.
 4. Określenie obsady roślin po wschodach.
 5. Montaż tulei rizotronowych na polach doświadczalnych.
 6. Analiza dynamiki gromadzenia masy przez rośliny w okresie kwitnienia.
 7. Pomiary fizjologicznych i mikrobiologicznych wskaźników plonowania.
 8. Pomiar systemu korzeniowego.
 9. Pobieranie próbek roślinnych do oceny struktury plonu.
 10. Zbiór plonu.
 11. Pobranie oraz analiza chemiczna i mikrobiologiczna próbek glebowych po zbiorze plonu.
 12. Pomiary próbek roślinnych.
 13. Analiza chemiczna nasion.
 14. Opracowanie wyników badań.

Rok 2022

 1. Zapoznanie wszystkich członków konsorcjum z założeniami projektu oraz omówienie poszczególnych etapów jego realizacji.
 2. Lokalizacja przestrzenna działek przeznaczonych do prowadzenia eksperymentów polowych na podstawie ortofotomapy.
 3. Dokonanie lustracji wszystkich działek zaplanowanych do założenia i prowadzenia 50 eksperymentów polowych z bobikiem, grochem siewnym i soją. Wykonanie charakterystyki oraz ustalenie układu pól doświadczalnych.
 4. Dokonanie zakupu materiałów i urządzeń niezbędnych do prowadzenia eksperymentów polowych w 2023 roku.
 5. Opracowanie instrukcji odnośnie warunków prowadzenia eksperymentów polowych oraz zakresu wykonywanych obserwacji i pomiarów.
 6. Opracowanie kart technologicznych dla każdego Wykonawcy projektu, obejmujących potrzeby materiałowe związane z założeniem i prowadzeniem eksperymentów polowych.
 7. Koordynowanie prac realizowanych w ramach projektu w roku 2022.